Aplikovaná chemie

Perspektivní obor vhodný i pro dívky

27-44-M (28-37-6)

Nově koncipovaný obor Aplikovaná chemie umožňuje studentům zvolit studijní zaměření až po absolvování 1. ročníku, kdy se již částečně orientují v chemii.

Škola nabízí tato zaměření:

Ve všech zaměřeních je společný základ všeobecně vzdělávacích předmětů a průpravných chemických předmětů (anorganická, organická, fyzikální chemie a biochemie). Jednotlivá zaměření se liší speciálními odbornými předměty.

Chemická technologie - profilovými předměty jsou chemická technologie a chemická technika. Absolventi mohou pracovat v jakémkoli chemickém či potravinářském provozu, ve firmách zabývajících se nakládáním s odpady nebo výrobou chemických specialit. Kromě toho se studenti seznámí v celé šíři s analytickou chemií, která je nutná ke kontrole technologických procesů.

Analytická chemie - profilovým předmětem je analytická chemie, která se orientuje na kontrolu jakosti surovin a výrobků i na kontrolu stavu životního prostředí. Díky rozvoji přístrojové techniky budou absolventi obsluhovat vysoce moderní přístroje řízené počítačem.

Farmaceutické substance - profilovým předmětem je analytická chemie zaměřená na analýzu a kontrolu kvality léčiv. Studenti se seznámí se základy farmaceutických výrob a se základy farmakologie a toxikologie.

Ochrana životního prostředí - profilovým předmětem je analytická chemie zaměřená na monitorování životního prostředí. Studenti se seznámí podrobně s problematikou vztahu člověka a prostředí a jsou schopni kvalifikovaně posuzovat vlivy lidských činností na životní prostředí.

Výuka chemických předmětů ve všech zaměřeních je zcela nenásilně spojována s ekologií. Studium na této škole není jen suchou teorií, ale je doplněno relativně velkým počtem laboratorních cvičení, která jsou realizována ve čtyřhodinových celcích. Praktická práce v laboratořích je studenty velmi oblíbená. Dává našim absolventům ty znalosti a dovednosti, pro které jsou v praxi i na vysokých školách uznáváni. Žáci absolvují v průběhu studia dvoutýdenní praxi i řadu zajímavých odborných exkurzí.

Absolventi tohoto oboru se nejčastěji uplatňují jako laboranti v analytických laboratořích, v laboratořích životního prostředí, v biochemických laboratořích, v laboratořích fyzikální chemie, organické chemie, dále jako ekologové, asistenti na školách, jako provozní chemici, jako pracovníci v oboru toxikologie, jako asistenti obchodních firem - divize chemie, jako servisní technici atd.

Absolventi aplikované chemie jsou též připraveni, mají-li zájem, ke studiu na všech vysokých školách, zejména VŠCHT a Karlovy univerzity (fakulta přírodovědecká, farmaceutická, pedagogická apod.).

Učební plán

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Všeobecně-vzdělávací předměty                
Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN - 1 1 1 3
Dějepis DEJ 2 2 - - 4
Matematika MAT 4(1) 3 3 2 12(1)
Fyzika1) FYZ 3(1) 4(1) - - 7(2)
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Základní odborné předměty   16(8) 12(7) * * 28(15)
Chemie CHE 5(1) 5(1) * * 10(2)
Chemická laboratorní cvičení CLC 4(4) 2(2) - * 6(6)
Analytická chemie ANC - 3(2) * * 3(2)
Biologie BIO 2 * - - 2
Strojnictví2) STR 3(1) * - - 3(1)
Výpočetní technika VYT 2(2) 2(2) - - 4(4)
1) Fyzika zahrnuje částečně i učivo elektrotechniky
2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení

Zaměření: 01 Analytická chemie

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Chemie CHE * * 5 3 18(2)
Chemické výpočty CVY - 1(1) - - 1(1)
Analytická chemie ANC - * 3 3 9(2)
Analytická laboratorní cvičení ANL - - 4(4) 4(4) 8(8)
Chemická technologie TCH - - 3(1) 3(1) 6(2)
Chemická technika CET - - 3(2) 3(2) 6(2)
Strojnictví2) STR * 1 - - 4(1)
Elektrotechnika3) ELE - 2(1) - - 2(1)
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Základy ekologie ZEK - - - 1 1
Volitelný předmět   - - 2 2 4
V    Zeměpis ZEM - - 2 - 2
V    Toxikologie TOX - - 2(2) - 2(2)
V    Fyzikální seminář FYS - - - 2 2
V    Chemické rozbory CHR - - - 2(2) 2(2)
V    Spektrální analýza SPA - - - 2(2) 2(2)
Celkem profilující předměty   - 4(2) 22(7) 21(7) 47(16)
Celkem hodin v zaměření   33(10) 34(10) 33(7) 32(7) 131(34)
2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení
3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace

Zaměření: 02 Chemická technologie

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Chemie CHE * * 5 1 16(2)
Chemické laboratorní cvičení CLC * * - 2(2) 8(8)
Analytická chemie ANC - * 4(2) 4(2) 11(6)
Chemická technologie TCH - 3 3(1) 5(1) 11(1)
Chemická technika CET - - 4(3) 5(3) 9(6)
Strojnictví2) STR * 1 - - 4(1)
Elektrotechnika3) ELE - - 2(1) - 2(1)
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Základy ekologie ZEK - - - 1 1
Volitelný předmět   - - 2 2 4
V    Zeměpis ZEM - - 2 - 2
V    Toxikologie TOX - - 2(2) - 2(2)
V    Fyzikální seminář FYS - - - 2 2
V    Chemické rozbory CHR - - - 2(2) 2(2)
V    Spektrální analýza SPA - - - 2(2) 2(2)
Celkem profilující předměty   - 4 22(6) 22(87) 48(14)
Celkem hodin v zaměření   32(10) 34(9) 33(6) 33(8) 132(32)
2) Strojnictví zahrnuje i učivo technického kreslení
3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace

Zaměření: 03 Farmaceutické substance

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Chemie CHE * * 5 2 16(2)
Chemické laboratorní cvičení CLC * * - 2(2) 8(8)
Analytická chemie ANC - * 3 3 9(2)
Analytická laboratorní cvičení ANL - - 4(4) 4(4) 8(8)
Chemická technologie TCH - - 3(1) 3(1) 6(2)
Chemická technika CET - - 3(2) 3(2) 6(4)
Biologie BIO * 2 - - 4
Elektrotechnika3) ELE - 2(1) - - 2(1)
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Základy ekologie ZEK - - - 1 1
Volitelný předmět   - - 2 2 4
V    Zeměpis ZEM - - 2 - 2
V    Toxikologie TOX - - 2(2) - 2(2)
V    Fyzikální seminář FYS - - - 2 2
V    Chemické rozbory CHR - - - 2(2) 2(2)
V    Spektrální analýza SPA - - - 2(2) 2(2)
Celkem profilující předměty   - 4(1) 23(7) 22(7) 48(15)
Celkem hodin v zaměření   32(10) 34(9) 33(7) 33(7) 132(33)
3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace

Zaměření: 04 Ochrana životního prostředí

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Chemie CHE * * 4 4 18(2)
Chemická laboratorní cvičení CLC - - - 2(2) 2(2)
Analytická chemie ANC - * 4(2) 4(2) 8(4)
Chemická technologie TCH - - 3(1) 3(1) 6(2)
Chemická technika CET - - 3(2) 3(2) 6(2)
Ekonomika EKO - - 2 2 4
Elektrotechnika3) ELE - 2(1) - - 2(1)
Biologie BIO * 2 - - 4
Člověk a prostředí CAP - - 2 - 2
Monitorování životního prostředí MOP - - - 2 2
Zpracování odpadů ZPO - - 2 - 2
Volitelný předmět   - - 2 2 4
V    Zeměpis ZEM - - 2 - 2
V    Toxikologie TOX - - 2(2) - 2(2)
V    Fyzikální seminář FYS - - - 2 2
V    Chemické rozbory CHR - - - 2(2) 2(2)
V    Spektrální analýza SPA - - - 2(2) 2(2)
Celkem profilující předměty   - 4(1) 22(5) 22(7) 48(13)
Celkem hodin v zaměření   32(10) 34(9) 33(5) 33(7) 132(31)
3) Elektrotechnika zahrnuje i učivo automatizace

Nepovinné předměty

Předmět Zkratka počet týdenních hodin
I II III IV celkem
Anglická konverzace ANK - 2 2 2 6
Německá konverzace NEK - 2 2 2 6
Cvičení z matematiky CVM - 2 2 - 4
Matematický seminář MAS - - 2 2 4
Sportovní hry SPH 2 2 2 2 8

Zpět na informace o studiuNávrat na domovskou stránku