Masarykova střední škola chemická

Listopad

byl plný událostí.

První "Den otevřených dveří" proběhl již 2. listopadu.

Program byl totožný se všemi předcházejícími i následujícími

DODy...experimenty v laboratořích, informační schůzky s ředitelem

a zástupcem školy, červený raft ve 3. poschodí a malá expozice

našeko lycea. Novinkou byla letos zbrusu nová laboratoř

fyzikálně-elektrotechnická
, která nahradila krásnou muzeální

laboratoř v 1. patře. Návštěvnost byla průměrná - 85 dětí a 87 dospělých.

Mezi nimi, jako vždy na listopadovém dnu otevřených dveří, bylo velké procento našich nedávných absolventů.

_________________________________________________________________________

7. listopadu navštívili studenti 4. a 3. ročníků anglické divadelní

představení. "The American Drama Group Europe" sehrálo

v Selesiánském divadle na Kobyliském náměstí

dramatizaci románu Williama Goldinga "Lord of the Flies".

Akci připravila prof. A.Janáčková.

Někteří studenti, zdá se, porozuměli hře docela dobře,

někteří nerozuměli vůbec.

V každém případě to pro všechny byla zajímavá zkušenost.

Cena vstupenky byla 150,-Kč.__________________________________________________________________________________________________

15. listopadu se celá škola zúčastnila nácviku "Ochrany člověka za mimořádných událostí".

Toto branné cvičení připravili kolegové tělocvikáři, opět v Michelském (Krčském)

lese, opět na výbornou a opět byla zima.

Na programu byl test ze znalostí první pomoci, přenos raněného, běh zamořeným

územím, obvazová technika, evakuace z hořícího objektu a podobně.

Všichni přežili a nikdo nebyl zraněn.

Na fotografiích jsou převážně studenti třídy T2.___________________________________________________________________________________________________

Téhož dne se ve škole realizovalo praktické kolo již desátého ročníku

KORCHEMU.


Tento vzdělávací korespondenční kurs chemie, jehož cílem je podnítit zájem žáků základních škol o chemii, připravuje Ing. Zita Valentová se svým Studentským organizačním týmem - SOT-. V letošním roce SOT tvoří studenti třídy A3. Oldřich Hudeček, Karel Musil a Martin Bernard. V předcházejících ročnících se zlatou barvou do historie Korchemu zapsali především T. Klejna a P. Polášek.
Korchem má vlastní znamenité webové stránky, které najdete zde.


__________________________________________________________________________________________________

16. listopadu se uskutečnil další ročník Studentské odborné konference
studentů MSŠCH v posluchárně Ústavu makromolekulární chemie AV ČR na Petřinách. O této významné akci napsala Mgr. Jana Dudrová zprávu:
Zpráva o 6. ročníku SOK – studentské odborné konference MSŠCH
SOK (která je zároveň školním kolem SOČ) se konala 16. 11. 2005 tradičně v Ústavu makromolekulární chemie AVČR. Počet prezentovaných odborných prací byl opět vyšší než v předcházejícím ročníku – 10 prací z chemie a 2 práce z fyziky. Program se jmény účastníků a názvy prací je přiložen.

Program
8.40 – 10.30 Soutěžní část 1

Michal Nedbal, Jan Peták: Výzkum a vývoj palivových článků – polyanilin. membrány
Vedoucí práce: Ing. Moravcová VŠCHT – FCHT,anorganická technologie

Eliška Procházková: Nukleosidy – podmínky separace na HPLC koloně SUPELCOSIL
Vedoucí práce: RNDr. Ivan Votruba, Dr.Sc. ÚOCHB AV ČR

Monika Klusáčková, Radka Cíglerová : Spektrofotometrie- stanovení disociační. konstanty akridinu
Vedoucí práce: RNDr. Karel Nesměrák, PřFUK analytická chemie

Tereza Krunclová, Kristýna El Hasan : Příprava enzymu  galaktosidasy
Vedoucí práce: Ing. Králová, VŠCHT, FPTB

Violeta Bakardiewa : Výroba ferritu kobaltnatého citrátovou metodou
Vedoucí práce: Doc. Nižňanský PřFUK, anorganická chemie

Lucie Abelová, Zdeněk Kukačka : Denitrifikace vody pomocí iontové výměny
Vedoucí práce: Ing. Martin Paidar, PhD.VŠCHT, FTOP

10.45 – 12.45 Soutěžní část 2

Dominik Jeníček, Lukáš Tůma : Solvatace iontů ve vodném postředí
Vedoucí práce: Doc. Pavel Jungwirth, ÚOCHB AVČR

Beverly Bělková: Stanovení india spektrofotometricky
Vedoucí práce: RNDr. Karel Nesměrák, PhD. PřFUK, analytická chemie

Lucie Vavřinová : Calixareny a thiacalixareny
Vedoucí práce: Doc. Pavel Lhoták, VŠCHT, FCHT,organická chemie

Filip Dvořák : Blokové polymery
Vedoucí práce: RNDr. Miroslav Štěpánek, PřFUK, fyzikální chemie

Ondřej Klíma: Depozice tenkých vrstev organických látek
Vedoucí práce: RNDr. Jan Jelínek, FZÚ AV ČR

Hývnar Tomáš: Kapalné krystaly
Vedoucí práce: RNDr. Vladimíra Novotná, FZÚ AV

13.00 Vyhlášení výsledků, předání cen.

Již z názvu prací je patrné, jak je chemie pestrá a bezbřehá. Byly zastoupeny práce z oblasti biochemie, organické, anorganické, analytické a fyzikální chemie i práce využívající kvantově chemické výpočty. I práce z fyziky měly mnoho styčných bodů s chemií. Každá práce byla zajímavá a přínosná, prezentace byly velmi dobře připravené.
Odborná porota v čele s prof. Františkem Liškou, DrSc. z VŠCHT měla obtížný úkol rozhodnout, které práce mají postoupit do dalšího kola SOČ. Dle mého soudu bylo minimálně 5 prací, které by si zasloužily postup, mohou se však poslat 2 práce z každé školy. Vzhledem k velkému počtu prací ve školním kole bude moci naše škola poslat 3 práce. Nakonec bylo stanoveno pořadí prvních čtyř prací:

1. Eliška Procházková, F 4.
2. Kristýna El Hassan, Tereza Krunclová, F 4.
3. Dominik Jeníček, A 4., Lukáš Tůma, A 3.
4. Beverly Bělková, A 4.

Za zdařilý průběh konference patří dík především studentům, kteří svou odbornou činnost dotáhli až do finále a kteří předvedli nejen znalosti, ale i vzorné společenské vystupování. Díky patří i všem obětavým školitelům ať už z vysokých škol nebo z ústavů AV ČR, bez jejichž pomoci by se studentské práce nemohly realizovat a učitelům MSŠCH, kteří studenty inspirovali a zajišťovali potřebné kontakty s odbornými pracovišti.
V neposlední řadě dík patří firmě ZENTIVA a.s., díky jejímuž sponzorskému daru bylo možno studentům předat zasloužené odměny a samozřejmě hostiteli naší SOK Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.
Mgr. Jana Dudrová, MSŠCH


____________________________________________________________________________________________________

Na studentské odborné konferenci dne 16. listopadu byla slavnostně udělena Ing. Ivanu Sedlákovi cena Viléma Baura.
Cena Viléma Baura je udělována významným učitelům všech typů škol za přínos k výuce chemie.
V.Baur se věnoval pedagogické činnosti jako profesor chemie na české reálce v Praze na Malé Straně.
Cenu uděluje na návrh kohokoli z pedagogické či chemické obce "Česká společnost chemická".


Ing. Ivan Sedlák (nar. 1926) vyučoval chemii na naší škole (někdejší Střední průmyslové škole chemické) v letech 1967 - 1986, kdy odešel do důchodu. Od tohoto roku učí jako důchodce s neutuchajícím zápalem a neuvěřitelnou energií do dnešního dne.
Jistě není jediného absolventa naší školy, který by si prof. Sedláka nepamatoval.


___________________________________________________________________________________________________

28.listopadu až 2. prosince zorganizovala předmětová komise chemie Soutěž pro žáky základních škol.
Naši chemickou laboratoř obsadily na pět dní tříčlenná družstva žáků více než 50 škol z celých Čech (až z Poličky a Pelhřimova) a soutěžily v chemických znalostech a dovednostech. Každému týmu pomáhali dobrovolníci z řad našich studentů.
Zde jsou vítězové jednotlivých soutěžních dnů:
1. den: ZŠ Jánošíkova z Prahy 4
2. den: ZŠ Na Planině z Prahy 4
3. den: ZŠ Neratovice, 28. října
4. den: ZŠ Komenského, Jílpvé u Prahy
5. den: 1. jazyková ZŠ, Horáčkova v Praze 4 (s maximálním počtem bodů).
Zdá se, že Praha 4 je plna nadějných chemiků.

Mgr. Zuzana Jušková
29. 12. 2005, 15:24:12