Masarykova střední škola chemická

Pravidla používání počítačové sítě

Pravidla používání počítačové sítě MSŠCH

I. Všeobecné zásady

 1. Pravidla užívání počítačů a počítačové sítě (dále jen pravidla) upravují závazný postup při užívání počítačů, které jsou jakýmikoliv prostředky připojeny buď přímo k počítačům ve vlastnictví Masarykovy střední školy chemické v Praze (dále jen MSŠCH) nebo k počítačové síti MSŠCH.
 2. Tato pravidla se vztahují na užívání jakýchkoli počítačů, zejména
  1. Počítačů ve vlastnictví MSŠCH
  2. Počítačů ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob
 3. Účelem pravidel je chránit MSŠCH Praha před zneužitím a neoprávněným užíváním počítačů a počítačové sítě MSŠCH.

II. Vymezení pojmů

Pro účely těchto pravidel se rozumí:

 • Počítačová síť MSŠCH - souhrn technických a programových prostředků v rámci domény mssch.cz nebo adresního IP prostoru 193.165.180.0/24.
 • Uživatel počítačových prostředků - osoba používající počítač podle čl. I odst. 2 těchto pravidel.
 • Legální software (počítačový program) - software získaný v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména Autorským zákonem.
 • Počítačové prostředky - počítače dle čl. I odst. 2 pravidel a počítačová síť MSŠCH.
 • Správce (administrátor) počítačové sítě MSŠCH - asistenti VT, případně další osoby pověřené správou počítačových prostředků MSŠCH.

III. Oprávnění uživatelé počítačových prostředků

Užívat počítačové prostředky mohou:

 1. Pedagogičtí pracovníci MSŠCH
 2. Ostatní zaměstnanci MSŠCH, kteří potřebují počítač pro svou práci.
 3. Jiné osoby po dohodě s administrátorem sítě MSŠCH nebo vedením MSŠCH dle charakteru jejich práce.
 4. Studenti MSŠCH v rámci výuky, přípravy na výuku a vlastní práci v učebně VT a ostatních laboratořích.

IV. Oprávnění uživatelé počítačových prostředků

 1. Přístup k počítačovým prostředkům může být omezen v případě přetížení nebo údržby počítačových prostředků.
 2. Přístup do počítačových sítí mimo MSŠCH (hlavně sítě Internet) je povolen pouze pro nekomerční využití.
 3. Přístup do počítačových sítí mimo MSŠCH podléhá obecně závazným právním předpisům, těmto pravidlům a pravidlům stanoveným majitelem/provozovatelem dané počítačové sítě.

V. Přístup k počítačovým prostředkům a počítačovým sítím mimo MSŠCH

 1. Přístup k počítačovým prostředkům může být omezen v případě přetížení nebo údržby počítačových prostředků.
 2. Přístup do počítačových sítí mimo MSŠCH (hlavně sítě Internet) je povolen pouze pro nekomerční využití.
 3. Přístup do počítačových sítí mimo MSŠCH podléhá obecně závazným právním předpisům, těmto pravidlům a pravidlům stanoveným majitelem/provozovatelem dané počítačové sítě.

VI. Povinnosti majitele uživatelského účtu

Majitel účtu je povinen:

 1. Zvolit netriviální uživatelské heslo a to udržovat v tajnosti.
 2. Zamezit použití vlastního účtu jinou osobou.
 3. Získá-li privilegovaná práva, která mu nepřísluší, nahlásí tuto skutečnost administrátorovi sítě.
 4. Majitel uživatelského účtu je plně odpovědný za činnost prováděnou pod jeho uživatelským účtem.
 5. Jestli-že uživatel nemůže/nebude po dobu delší 6 měsíců používat počítačovou síť MSŠCH, je tuto skutečnost povinen oznámit administrátorovi.
 6. Uživatel se zavazuje, že nebude šířit a vědomě používat software získaný v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s autorským zákonem a že software, získaný v souladu s těmito předpisy nebude užívat v rozporu se smlouvou, kterou autor softwaru udělil svolení k jeho užití.
 7. Uživatel nesmí měnit nastavení počítačových prostředků bez souhlasu administrátora. Při změně nastavení počítačových prostředků v rámci výuky je uživatel (student) povinen před ukončením práce obnovit původní nastavení. Jestliže tohoto není schopen, nahlásí tuto skutečnost administrátorovi nebo vyučujícímu.
 8. Pro práci v počítačové síti smí uživatel použít pouze vlastní uživatelský účet.
 9. Uživatel nesmí na počítač bez svolení administrátora instalovat žádné softwarové prostředky. Zásahy do hardwaru počítače je oprávněn provádět pouze administrátor.
 10. Uživatel nesmí spouštět žádné vlastní (stažené) programy. Výjimku tvoří programy vytvořené v rámci výuky nebo cvičení ve vývojových prostředích, které jsou ve škole k dispozici.
 11. Uživatel nesmí kopírovat či distribuovat v počítačové síti MSŠCH programové prostředky či jejich části, nejedná-li se o programy vytvořené tímto uživatelem. Software šířený v rámci GNU a freeware je možné získat u administrátora, pakliže jej má k dispozici.
 12. Uživatel se nesmí pokusit získat jiná privilegovaná přístupová práva, než jaká mu byla přidělena administrátorem nebo osobou pověřenou udělováním přístupových práv k danému prostředku, adresáři či souboru. Jestli-že takováto práva získá (včetně hardwarové či softwarové chyby) je tuto skutečnost povinen nahlásit administrátorovi.
 13. Uživatel nesmí používat počítačové prostředky a/nebo počítačovou síť k:
  1. Propagaci násilí a potlačování práv menšin.
  2. Politické či náboženské propagaci.
  3. Propagaci a prohlížení pornografie.
  4. Získávání softwaru v rozporu s právními předpisy, zejména autorského zákona, a v rozporu s pravidly uvedených v licenci k danému softwaru.
  5. Poskytování a získávání dalších materiálů odporujících právním předpisům nebo etice.
  6. Ke komerčním účelům.
 14. Pro používání elektronické pošty (e-mail) platí stejná etická pravidla jako pro používání normální pošty. Zejména je zakázáno používat e-mail pro šíření obchodních informací, politickou nebo náboženskou propagaci a šíření materiálů, které jsou v rozporu s právními předpisy. Rovněž je zakázáno obtěžování ostatních uživatelů hromadnými maily a zprávami, které svým charakterem nesouvisí přímo s pracovním zařazením a povinnostmi odesilatele.
 15. Hraní počítačových her v učebnách VT a laboratořích je přísně zakázáno.
 16. V učebnách výpočetní techniky je přísně zakázáno jíst.
 17. Uživatel nesmí neúměrně zatěžovat počítačovou síť, zejména stahováním dat z Internetu.
 18. Před použitím diskety je uživatel povinen tuto disketu zkontrolovat antivirovým programem. (AVG)
 19. Uživatel porušující tyto pravidla může být potrestán
  1. Omezením přístupu k počítačovým prostředkům MSŠCH
  2. Kázeňským či jiným postihem dle řádu školy.
  3. Podle dalších obecně závazných předpisů, zejména trestního zákoníku.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto pravidla jsou součástí školního řádu.
 2. Tyto pravidla platí od 1.9. 2004 a nahrazují předchozí pravidla používání počítačové sítě.

Štěpán Cirkl
27. 08. 2004, 17:21:08