Masarykova střední škola chemická

Stanovy SRŽPŠ

Výňatek ze stanov SRŽPŠ

 1. Programové cíle Sdružení rodičů žáků a přátel školy
  SRŽPŠ úzce spolupracuje s vedením školy. Zástupce školy je pravidelně zván na zasedání Výboru a má právo vznášet náměty, připomínky a návrhy k činnosti Sdružení.
   
 2. Členství ve Sdružení
  Členy Sdružení se stávají rodiče žáků školy zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek se platí jednorázově na celý školní rok a je splatný do 30. září. O výši tohoto příspěvku rozhoduje Výbor SRŽPŠ. Pokud mají rodiče na škole více dětí, platí tento příspěvek pouze jednou. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku. Žáci, jejichž rodiče nezaplatili členský příspěvek, nemají nárok na finanční podporu poskytovanou Sdružením.
   
 3. Práva a povinnosti členů Sdružení
  Každý člen má právo aktivně se účastnit činnosti Sdružení. Může vznášet své názory, náměty a připomínky k této činnosti a má právo účastnit se zasedání Výboru. Může být volen do Výboru a má právo volit členy Výboru. Povinností člena je zaplatit včas členský příspěvek a respektovat stanovy Sdružení.
   
 4. Výkonný orgán Sdružení
  Výkonným orgánem Sdružení je Výbor. Je tvořen volenými zástupci rodičů z jednotlivých tříd školy. Z každé třídy je volen jeden zástupce. Výbor zasedá jednou za měsíc (mimo prázdnin) podle pevně stanoveného plánu. Členové Výboru volí ze svých řad předsedu, jednatele a hospodáře.
   
 5. Právní subjektivita
  Sdružení je právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR. Činnost, práva a povinnosti Sdružení se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. IČO: 68383363.
   
 6. Hospodaření Sdružení
  Finanční prostředky Sdružení tvoří převážně členské příspěvky od rodičů žáků školy. Tyto lze použít v souladu s plánem činnosti a rozpočtem na příslušný školní rok a dále na další činnost schválenou Výborem. Na hospodaření s finančními prostředky dohlíží volený revizor. Sdružení má založeno běžný účet v ČSOB - Praha 2, Anglická 20, č. účtu 475532553.
   

Štěpán Cirkl
27. 08. 2004, 19:31:05