Masarykova střední škola chemická

Omlouvání absence

Pravidla pro omlouvání absence studentů.

Pravidla pro omlouvání absence studentů ve škole jsou součástí školního řádu. Níže je příslušná část školního řádu uvedena.

V případě absence je povinen student nebo jeho zákonný zástupce do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli a to písemně, telefonicky nebo emailem, důvod absence, případně i předpokládanou délku absence. Oznámení o absenci lze také předat na sekretariát školy telefonicky nebo emailem na adresu info@mssch.cz.


Výňatek ze školního řádu

Omlouvání absence

  • Každou zameškanou hodinu jsou žáci povinni řádně omluvit ihned po příchodu do školy, nejpozději do 48 hodin, a to třídnímu učiteli, v případě jeho nepřítomnosti zastupujícímu třídnímu učiteli. Všechny absence musí být zapsány v omluvném listu, zdůvodněny a podepsány žákem, nebo u žáků, kteří nejsou plnoletí, zákonným zástupcem. Opakuje-li se častěji nepřítomnost pro nemoc, může třídní učitel požadovat na každou takovou nepřítomnost potvrzení lékaře.
  • Příčinu absence je žák (ev. jeho zákonný zástupce) povinen doložit do tří kalendářních dnů od počátku absence. Ve výjimečných případech lze v této lhůtě absenci pouze sdělit (telefonicky nebo e-mailem) a po dohodě ji doložit neprodleně po příchodu do školy.
  • Onemocní-li žák nebo některá z osob, s níž bydlí, nakažlivou chorobou, oznámí to žák (zákonný zástupce) třídnímu učiteli. Takový žák se může účastnit vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře.
  • O uvolnění z vyučování z naléhavých důvodů je třeba včas požádat. Na jednu hodinu může uvolnit žáka příslušný vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dní ředitel školy. O uvolnění na více dní (jen v mimořádných případech) je nutné alespoň týden předem požádat písemně ředitele školy prostřednictvím třídního učitele.
  • Odchod z vyučování bez vědomí vyučujícího či třídního učitele je považován za hrubé porušení vnitřního řádu školy.
  • Pokud absence žáka v některém předmětu přesáhne 20% za pololetí, může být z tohoto předmětu neklasifikován.
  • Pozdní příchod na vyučování lze omluvit pouze v případě objektivních důvodů, např. z důvodu kalamity, či u dojíždějících v případě zpoždění či výpadku dopravního spojení.

Ing. Jiří Zajíček
29. 08. 2005, 09:41:06