Masarykova střední škola chemická

Organizační řád školy

Organizační řád školy

A. Úvodní ustanovení

1. Ustanovení o organizačním řádu

Organizační řád je organizační normou komplexní povahy, která určuje vnitřní strukturu organizace. Obsahuje základní ustanovení o organizaci, stanovuje kritéria výstavby organizačních útvarů, jejich strukturu a soustavu vztahů mezi nimi, tj. seskupení pracovních činností, rozvržení a vymezení z toho odpovídajících odpovědností, práv a povinností, jakož i zásady spolupráce mezi jednotlivými útvary.

Organizační řád je základní statutární normou organizace. Tvoří základ a rámec pro zpracování ostatních organizačních norem organizace (statutárních, metodických).

Do kategorie statutárních norem organizace náleží vedle organizačního řádu především:

 • pracovní řád
 • skartační a archivní řád
 • směrnice pro oběh účetních dokladů

Do kategorie metodických norem organizace náleží především:

 • pravidla činnosti předmětových komisí
 • pravidla činnosti výchovného poradce

Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, hierarchicky uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení, uspořádanou podle stupňů řízení a který určuje dělbu činností, odpovědnosti a pravomoci útvarů, funkcí a jednotlivých zaměstnanců.

2. Základní ustanovení o organizaci

 1. Masarykova střední škola chemická je příspěvková organizace s právní subjektivitou.
 2. Právní subjektivita a činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině
 3. Nadřízeným orgánem MSŠCH je Magistrát hl.m. Prahy, odbor školství.
  Školská inspekce provádí kontrolní činnost na metodiku vzdělávání v organizaci.
 4. Organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám, svým jménem a její činnost se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.
 5. Organizace vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
 6. Jménem organizace má právo vystupovat pouze její statutární zástupce.
 7. Organizační členění je uvedeno v příloze tohoto organizačního řádu.

3. Předmět činnosti organizace

Organizace byla založena s cílem poskytovat výchovně-vzdělávací činnost na principech humanismu a odbornosti. Hlavním cílem výchovně-vzdělávací činnosti je:

v oboru aplikovaná chemie příprava studentů na povolání chemika-analytika nebo chemika-technologa pro různé typy laboratoří, chemických provozů i pro činnosti zaměřené k monitorování a ochraně životního prostředí a příprava ke studiu na vysokých školách chemického, farmaceutického či přírodovědného směru.

v oboru technické lyceum příprava ke studiu na vysokých školách technického typu.

4. Statutární orgány a zastupování organizace

Statutárním orgánem je kromě ředitele také zástupce ředitele, který zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho působností, pokud si ředitel nevyhradí rozhodování některých náležitostí výlučně ve své pravomoci.

B. Zaměstnanci a zaměstnanecké vztahy

Zaměstnanci organizace jsou osoby, které se zaměstnavatelem uzavřely na základě pracovní smlouvy pracovní poměr. Zaměstnanci organizace mají povinnosti, odpovědnost a práva, která vyplývají z platných právních předpisů, popisů práce a příkazů nadřízených. Každý zaměstnanec je podřízen jen jedinému vedoucímu, od něhož přijímá příkazy a jemuž odpovídá za splnění úkolů. Přímá nadřízenost a podřízenost je dána organizačním členěním (funkčním schématem) a je součástí popisu práce.

Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou uvedena v Pracovním řádu a v Zákoníku práce.

1. Ředitel organizace

Ředitel je nejvyšším statutárním zástupcem organizace a je jmenován a odvoláván zřizovatelem. Je oprávněn jednat jménem organizace ve všech věcech. Ve svých rozhodnutích je vázán zákonnými předpisy, normami nadřízených orgánů, závazky vyplývajícími z právních jednání organizace a z norem vyhlášených v organizaci.

Ředitel má vedle základních práv, povinností a odpovědností vedoucích zaměstnanců (Zákoník práce a Pracovní řád) zejména ještě tato další práva, povinnosti a s nimi spojenou zodpovědnost:

 • určuje v souladu s celkovou koncepcí MHMP koncepci rozvoje organizace, vytváří pro ni ekonomické, materiální a personální předpoklady
 • odpovídá za volbu učebních plánů a osnov
 • přejímá za organizaci určené závazné úkoly, závazné limity, orientační ukazatele, schvaluje jejich rozpracování a kontroluje jejich plnění
 • rozhoduje o majetku a ostatních věcných a finančních prostředcích v majetku organizace a o jejich efektivním využívání
 • je příkazcem finančních operací (Z 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě)
 • zajišťuje požární ochranu v organizaci a BOZP
 • uzavírá s odborovou organizací kolektivní smlouvu a zajišťuje kontrolu plnění závazků ze strany vedení organizace
 • odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce
 • kontroluje spolu se zástupcem práci pedagog. zaměstnanců
 • schvaluje žádosti o čerpání dovolené, neplaceného i náhradního volna, rozhoduje o případném uvolňování zaměstnanců z pracoviště
 • řídí předmětové komise chemie a tělesné výchovy

Ředitel jmenuje a odvolává tyto zaměstnance:

 • zástupce ředitele (ZŘ)
 • vedoucího školního stravování

Ředitel jmenuje a odvolává tyto funkce :

 • výchovného poradce (VP)
 • koordinátora informačních a komunikačních technologií
 • předsedy předmětových komisí
 • třídní učitele
 • požárního a bezpečnostního technika
 • vedoucího hospodářské činnosti

Poradní orgány ředitele:

 • ekonomická rada - členy jsou zástupce ředitele, vedoucí školního stravování, hospodářka školy,
 • vedoucí hospodářské činnosti, hlavní účetní
 • metodická rada - členy jsou zástupce ředitele, výchovný poradce, předsedové předmětových komisí

Dalšími poradními orgány ředitele jsou:

 • pedagogická rada
 • poradní sbor.

Zmocnění pro zaměstnance:

Ředitel může pro jednotlivé činnosti, nebo případy písemně zmocnit zaměstnance organizace a jiné osoby k jednání jménem organizace. Takové zmocnění opravňuje zmocněnce k provádění úkolů jen v rozsahu zmocnění. Zmocněnec odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil.

2. Zástupce ředitele

Odpovídá za organizační a metodické zabezpečení výuky. Do jeho pravomoci a odpovědnosti zejména patří:

 • kontroluje spolu s ředitelem a z jeho pověření práci pedagog. zaměstnanců - dodržování pracovní kázně a plnění tematických plánů
 • zajišťuje operativní změny v rozvrhu (suplování, změny umístění tříd)
 • organizuje exkurze a jiné mimoškolní akce
 • kontroluje odučené přesčasové hodiny a sestavuje jejich měsíční výkaz, eviduje pracovní dobu pedagogických pracovníků.
 • řídí předmětové komise jazyků a přírodovědných předmětů
 • řídí práci správců učeben
 • zodpovídá za vypracování statistik z pedagogické oblasti (předepsaných nadřízenými orgány)
 • metodicky řídí třídní učitele

Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu s těmito omezeními:

 • neprovádí personální změny ve struktuře organizace
 • nepřijímá nové zaměstnance

2.1 Výchovný poradce

Spolupracuje s vedením školy při řešení výchovných a vzdělávacích problémů a v oblasti profesní orientace studentů v souvislosti s jejich dalším uplatněním. Do jeho pravomoci a odpovědnosti zejména patří:

 • soustavné sledování problémových žáků
 • projednávání prospěchových a výchovných problémů s rodiči žáků
 • poskytování informací a návrhů na řešení výchovných a vzdělávacích problémů třídním učitelům
 • spolupráce s psychology pedagogické poradny
 • zajišťování školení pedagogických pracovníků školy o řešení výchovných a vzdělávacích problémů (drogy, AIDS apod.)
 • kontrola správnosti vyplnění přihlášek na studium VŠ, SOŠ
 • je ve stálém kontaktu s pracovním úřadem, ředitelstvími SOŠ, SOU a studijními odděleními VŠ, odkud získává informace o studiu nebo možnostech uplatnění studentů po ukončení studia
 • na základě nabídek organizuje besedy, zaměřené na profesní orientaci, organizuje návštěvy dnů otevřených dveří
 • zastupuje v případě nepřítomnosti statutárního zástupce v plném rozsahu jeho povinností v oblasti zabezpečení běžných pedagogických a organizačních povinností

2.2 Předseda předmětové komise

Není zástupcem ředitele, jedná se o jmenovanou funkci. Spolupracuje se zástupcem ředitele nebo s ředitelem školy při zabezpečení výchovně vzdělávacího procesu v daných předmětech.

Do jeho pravomoci a odpovědnosti zejména patří:

 • zodpovídá za vypracování tematických plánů a kontroluje jejich plnění
 • z pověření ředitele školy nebo jeho zástupce koná hospitační činnost u členů své PK
 • organizačně i obsahově zodpovídá za přípravu a opravu písemných a praktických maturitních zkoušek
 • vypracovává plán zabezpečení předmětových olympiád, SOČ a jiných soutěží
 • podává návrhy na organizaci exkurzí a jiných mimoškolních akcí (např. lyžařské a sportovní kursy atd.)
 • organizačně zabezpečuje schválené exkurze a jiné akce
 • zodpovídá za odborné a pedagogické vzdělávání svých metodických podřízených (účast na školení, studium literatury, navrhuje práci na vedlejší prázdniny a kontroluje její provedení)
 • předává vedení školy podklady (pracovní hodnocení) pro přiznání osobního hodnocení a odměn

3. Hospodářka školy

Odpovídá za ekonomickou činnost organizace v celém rozsahu. Do její pravomoci a odpovědnosti zejména patří:

 • vypracování a aktualizace rozpočtů (ve všech časových horizontech)
 • financování provozu školy, včetně návrhů na řešení mimořádných situací
 • je správcem rozpočtu (Z 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě)
 • řídí práci účetní, správce budovy, topiče a údržbáře
 • zodpovídá za vedení mzdové agendy organizace
 • zodpovídá za vypracování ekonomických a mzdových rozborů a statistik předepsaných nadřízenými orgány
 • zodpovídá za vypracování komplexního plánu údržby (běžné i investiční akce, včetně zpracování finančního zabezpečení)
 • zodpovídá za údržbu areálu školy
 • zajišťuje koordinaci inventarizačních prací, spolupracuje se správci kabinetů a sbírek na doplňování a aktualizaci inventárních knih
 • sepisuje smlouvy uzavírané s externími organizacemi (pronájem učeben, dary, apod.)
 • sepisuje pracovní smlouvy
 • spolupracuje s ekonomem SKU
 • vyplácí mzdy
 • zajišťuje styk s peněžními ústavy
 • spravuje školní fond učebnic

3.1. Účetní

Hlavní účetní je přímo podřízena řediteli školy. Do její pravomoci a odpovědnosti patří:

 • zajištění komplexního zpracování účetní a mzdové agendy organizace
 • vypracování přehledů a statistik za oblast financování školy
 • je hlavním účetním organizace (Z 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě)
 • podílí se na sestavení jednotlivých dílčích rozpočtů organizace - sleduje a pravidelně vyhodnocuje čerpání přidělených finančních prostředků
 • zodpovídá za řádné vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti, kterou organizace provozuje

3.2. Správce budovy

Správce budovy je přímo podřízen hospodářce školy. Do jeho pravomoci a odpovědnosti patří:

 • zodpovídá za řádný provoz budovy školy
 • je přímým nadřízeným uklízeček a šatnáře, hodnotí a kontroluje jejich práci, navrhuje vedení školy jejich osobní příplatky a odměny. Schvaluje uklízečkám žádosti o čerpání dovolené, neplaceného volna apod.
 • spolupracuje s hospodářkou školy na vypracování komplexního plánu údržby

3.3. Vedoucí doplňkové činnosti

Vedoucí doplňkové činnosti (dále DČ) je přímo podřízen řediteli školy. Do jeho pravomoci a odpovědnosti patří:

 • vypracování a ekonomické zhodnocení projektů DČ
 • financování DČ včetně návrhů na řešení mimořádných situací
 • zodpovídá za řádné vedení účetnictví DČ
 • zodpovídá za věcnou a obsahovou správnost smluv uzavíraných s externími subjekty
 • zodpovídá za věcnou a obsahovou správnost smluv uzavíraných s pracovníky DČ
 • zodpovídá za vedení mzdové agendy DČ
 • spravuje majetek DČ
 • spolupracuje s hospodářkou školy při převádění zisku z DČ na prostředky školy

3.4. Vedoucí školního stravování

Vedoucí školního stravování je přímo podřízen řediteli školy. Do jeho pravomoci a odpovědnosti patří:

 • vypracování a aktualizace rozpočtů školní kuchyně (ve všech časových horizontech)
 • financování provozu školního stravování, včetně návrhů na řešení mimořádných situací
 • zodpovídá za vedení účetní agendy školního stravování
 • je příkazcem finančních operací do částky 10000,- Kč (Z 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě)
 • zodpovídá za vypracování komplexního plánu údržby (běžné i investiční akce, včetně zpracování návrhu finančního zabezpečení) školní jídelny
 • zodpovídá za věcnou i obsahovou správnost smluv uzavíraných s externími organizacemi spolupracujícími se školní jídelnou.
 • je přímým nadřízeným všech zaměstnanců kuchyně
 • pověřuje jednoho z kuchařů výkonem funkce vedoucího kuchaře
 • zodpovídá za optimalizaci počtu zaměstnanců v závislosti na počtu strávníků
 • zodpovídá za kvalitu stravy, kulturu stolování a dodržování hygienických předpisů
 • projednává s pověřenými zaměstnanci obsazení dozorů v jídelně
 • zodpovídá za správnost vedlejší hospodářské činnosti školní jídelny

Je oprávněn jednat jménem organizace s externími organizacemi spolupracujícími se školní jídelnou a uzavírat s nimi smlouvy.

4. Zaměstnanci organizace - základní charakteristiky:

Provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanci organizace jsou:

 • správce budovy (školník)
 • údržbář
 • topič
 • uklízečky
 • vrátný
 • kuchařky
 • skladníci

Provozní zaměstnanci mají nárok na pracovní pomůcky, pracovní oděv podle platných předpisů.

Pedagogičtí zaměstnanci

Pedagogickými zaměstnanci organizace jsou:

 • ředitel
 • zástupce ředitele
 • učitelé
 • externí učitelé

Učitelé vyučují předmětům své aprobace v rozsahu 21 vyučovacích hodin týdně. Ředitel může výjimečně, na začátku školního roku, nařídit výuku ve větším rozsahu než 21 hodin týdně, maximálně však 27 hodin týdně. Pokud taková potřeba nastane v průběhu školního roku, je možné překročit i hranici 27 hodin týdně, ale pouze v rámci Zákoníku práce.

Ve zdůvodněných případech může ředitel nařídit učiteli vyučování předmětů, které nemá ve své aprobaci, nejdéle však do konce daného školního roku.

Učitelé mohou být ředitelem pověřeni k výkonu následujících funkcí:

 • třídní učitel
 • správce kabinetu
 • správce odborné učebny nebo laboratoře
 • správce učitelské knihovny
 • správce žákovské knihovny
 • správce tělocvičny
 • kronikář školy
 • rozvrhář

Výkon funkce výchovného poradce je spojen se snížením pracovního úvazku podle platných předpisů. Vedle výše uvedených funkcí mohou být učitelé pověřeni výkonem dozorů ve škole, v jídelně, na akcích školy a zařazováni do požárních hlídek a útvarů CO. Učitelé se podílí na práci v inventarizačních komisích.

Správci laboratoří jsou přímými nadřízenými asistentů, hodnotí a kontrolují jejich práci, navrhují vedení školy jejich osobní příplatky a odměny. Schvalují asistentům žádosti o čerpání dovolené, neplaceného volna apod.

Učitelé laboratorních cvičení mají nárok na pracovní pomůcky, pracovní oděv podle platných předpisů.

Technicko-hospodářští zaměstnanci

Technicko-hospodářskými zaměstnanci organizace jsou:

 • hospodářka školy
 • účetní
 • administrativní pracovnice
 • asistenti
 • vedoucí školní jídelny

Technicko-hosp. zaměstnanci zajišťují administrativně-správní činnost organizace, tak jak vyplývá z tohoto organizačního řádu a dále z popisů jednotlivých funkcí.

Asistenti mají nárok na pracovní pomůcky, pracovní oděv podle platných předpisů.

C. Ekonomické zajištění provozu organizace

 1. Finanční prostředky přiděluje organizaci ekonomické oddělení SKU MHMP. Tyto prostředky jsou v organizaci členěny na provoz:
  • školy
  • školní jídelny
 2. Škola, školní jídelna sestavují své vlastní rozpočty, které dohromady tvoří rozpočet celé organizace.
  Jednotlivé rozpočty sestavuje hospodářka školy a vedoucí školní jídelny ve spolupráci se svými podřízenými a s přihlédnutím k požadavkům vedení školy a požadavkům předmětových komisí.
 3. Finanční prostředky jsou dány normativy a to:
  • pro organizaci - na provoz organizace na jednoho studenta
  • pro školní jídelnu - na provoz jídelny na jednoho strávníka
 4. Organizace disponuje následujícími účty:
  • běžný účet PMB: 2001730004/6000
  • běžný účet ČNB: 23937031/0710
  • účet FKSP: 107-23937031/0710
  • běžný účet ŠJ: 10006-23937031/0710
  • běžný účet DČ: 20001-23937031/0710
  • účet FRIM: 174-23937031/0710
  • učet RF: 123-23937031/0710
 5. Vedlejší hospodářská činnost organizace - je samostatnou podnikatelskou aktivitou organizace a podléhá zákonům o podnikání právnických osob. Daňové zákony a předpisy související:
  • 586/1992 Zákon o daních z příjmů v platném znění,
  • 337/1992 Zákon o správě daní a poplatků v platném znění,
  • Obchodní zákoník v platném znění.

Mzdy

 1. Organizace provádí komplexní zpracování mezd.
 2. Výplatu mezd zaměstnancům organizace provádí pověřený zaměstnanec. Výplatní místo je pouze jedno a to v kanceláři hospodářky školy.
 3. Hospodářka školy může poskytovat informace o mzdách pouze vedoucím zaměstnancům o mzdách jim přímo podřízených zaměstnanců. Ostatní zaměstnanci organizace mají právo obdržet informace týkající se pouze jejich mzdy.
 4. Zaměstnanci organizace jsou vázáni mlčenlivostí o výši své mzdy a to jak vůči spoluzaměstnancům, tak i okolí organizace.

Školní jídelna

 1. Školní jídelna je samostatně hospodařící jednotkou organizace, s vlastním rozpočtem a dotacemi.
 2. Zajišťuje obědy pro studenty MSŠCH a dalších škol (na základě smluv), pro zaměstnance MSŠCH a dalších škol. Poskytování výrobků a služeb jiným osobám je možné pouze v rámci doplňkové činnosti.
 3. Poskytuje další služby studentům a zaměstnancům školy v rámci schválené doplňkové činnosti.

D. Ostatní povinnosti organizace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Za plnění úkolů organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci.

Požární ochrana (PO)

Za plnění úkolů organizace v oblasti požární ochrany odpovídají zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly patří do jejich pracovních povinností. Organizace je povinna v rozsahu své působnosti soustavně vytvářet podmínky pro práci požárního preventisty.

Civilní ochrana

Povinnosti organizace jsou dány zvláštními směrnicemi a předpisy.

E. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace.
 2. Ostatní povinnosti zaměstnanců jsou rozvedeny v Pracovním řádu organizace a v popisech práce jednotlivých zaměstnanců.
 3. Organizační řád nabývá platnosti od 1. 1. 2003.

V Praze dne 31. 8. 2003

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
ředitel školy


Ing. Jiří Zajíček
31. 03. 2008, 16:35:11