Masarykova střední škola chemická

Jednací řád školské rady

Schválený na úvodním zasedání dne 10. dubna 2006

Jednací řád školské rady
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
zřízené dne 1. dubna 2005
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0330 ze dne 22.3.2005

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22.3.2005

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Ředitel školy má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy, pokud ho o to školská rada požádá. Jedná se zejména o ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování materiálů podle ustanovení § 168 odst.1 písm. b) až d), f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování.

Čl. 5
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy a o projednávaných návrzích na školní vzdělávací programy anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 6
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 7
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 10.4. 2006

V Praze dne 10.4. 2006

Mgr. Jana Koptišová, předsedkyně školské rady

Jana Koptišová
01. 11. 2009, 13:43:45