Masarykova střední škola chemická

Provozní řád školy

Tento provozní řád je zpracován podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

I. Údaje o zařízení

Adresa: Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28 Praha 1
Telefon: 222 924 444, 222 924 427
Fax: 222 924 499
E-mail: info@mssch.cz
IČ: 70837902
Identifikátor ředitelství: 600004678
Ředitel: Ing. Jiří Zajíček
Zástupce ředitele: Ing. Iva Chalupová
Typ školy: střední průmyslová škola
Kapacita školy: 420 žáků
Zájmové činnosti školy: florbal
rafting
Pracoviště praktického vyučování škola nemá.
Riziková pracoviště škola nemá.
Využívání školní budovy
pro jiné aktivity:
stravování cizích strávníků ve školní jídelně
pronájem tělocvičny
semináře a školení
pronájem nebytových prostor


II. Režim dne

Provoz školy pro žáky: 7.00 - 17.30

Dojíždění žáků škola nereguluje. Žáci, popř. jejich zákonní zástupci sami rozhodnou, zda žák bude dojíždět, bydlet v Domově mládeže (provozován jinou organizací) nebo v privátu. Informace o dojíždění jednotlivých žáků jsou uvedeny v třídních knihách.

Začátek vyučování: 7.45 hodin, výjimečně v 7.00 hodin. Začátky a konce hodin tělesné výchovy na venkovním hřišti a laboratorních cvičení jsou upraveny v příloze k rozvrhu hodin.

Ukončení vyučování je určeno rozvrhem hodin, nejpozději v 17.15 hodin. Rozvržení výuky a délka vyučovací hodiny jsou určeny vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách. Vyučující plánují velké prověrky a testy tak, aby se nekumulovaly v jednom dni a informaci o jejich zařazení vyznačují v třídní knize značkou PP.

Přestávky mají střídavě délku 5 a 10 minut, po 2. vyučovací hodině je zařazena velká přestávka trvající 20 minut. O těchto přestávkách nemají žáci dovoleno opouštět budovu, mohou si však nakoupit jídlo a pití ve školním bufetu. Polední přestávka v trvání jedné vyučovací hodiny je zařazena na 5., 6., 7. nebo 8. vyučovací hodinu v souladu s vyhláškou 354/1991 Sb.

Též počet povinných a volitelných hodin v jednom sledu je dán vyhláškou 354/1991 Sb. Nepovinné hodiny jsou zařazovány na okrajové hodiny tak, že dohromady s povinnými a volitelnými tvoří maximálně 8 hodin v jednom sledu.

Cvičení na počítačích je do výuky zařazováno v dvouhodinových celcích. V jednom sledu tedy žáci pracují na počítači maximálně dvě hodiny.

III. Režim stravování včetně pitného režimu

Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Obědy se vydávají v době od 11.30 do 14.15 hodin. Doplňkové stravování je možné ve školním bufetu, který je otevřen v době od 7.30 do 14.00 hodin. Prodávají se studené i teplé potraviny (např. obložené housky, chlebíčky, toasty, teplé párky atd.), balené potraviny (sušenky, keksy atd.), cukroví a nápoje.

Pro konzumaci oběda je vyhrazena polední přestávka, která trvá jednu vyučovací hodinu. Cizí strávníci se stravují v době od 13.30 hodin, kdy je jídelna žáky školy již méně využívána. Je jim umožněn i prodej obědů do přinesených nádob.

Pitný režim si zajišťují žáci sami, škola jim k tomu vytváří příznivé podmínky. Mohou si nápoje nosit z domova nebo kupovat ve školním bufetu. V době mimo provoz bufetu lze využít nápojový automat v 1. a 2. patře. Pro strávníky školní jídelny je v době oběda k dispozici čaj.

IV. Podmínky pohybové výchovy

Škola má jednu vlastní tělocvičnu. Je vybavena běžným nářadím, vlastními WC a sprchami. Tělocvična má vlastní šatnu s lavicemi a věšáky.

Škola nemá vlastní hřiště. V době platnosti letního rozvrhu si smluvně pronajímá hřiště s vybavením pro lehkou atletiku a míčové hry.

Hodiny tělesné výchovy jsou zařazovány v letním rozvrhu jako dvouhodinovky, v zimním zpravidla jako jednohodinovky. Ve všech ročnících jsou zařazeny dvě hodiny tělesné výchovy týdně.

Harmonogram hodiny TV:

  1. Nástup
  2. Rušná část hodiny (rozběhání, zahřátí organismu)
  3. Protažení hlavních svalových partií, tonizace svalstva před výkony
  4. Nácvik dovedností dle osnov
  5. Uvolnění, uklidnění

Škola nemá vlastní bazén. Plavání se zařazuje do výuky v jarním bloku. Zaměřujeme se na zdokonalování stylu prsa, nácvik kraulu, vytrvalostní plavání. Plavání je i součástí sportovního kurzu v 2. ročníku.

Otužování žáků se posiluje při tělesné výchově v jarním a podzimním bloku, kdy se cvičí venku za každého počasí. Dále je součástí tělesné výchovy hygiena a zdravý životní styl.

Každoročně je zařazován v zimě týdenní lyžařský kurs pro žáky 1. ročníku a na jaře týdenní sportovní kurs pro žáky 2. ročníku.

Formou zájmových sportovních kroužků se využívá tělocvična pro volejbal a florbal, na jaře a na podzim jsou pro zájemce pořádány víkendové zájezdy, na kterých účastníci sjíždějí řeky na raftech.

V Praze dne 5.5. 2004

Ing. Jiří Zajíček, v.r.
ředitel školy

Ing. Jiří Zajíček
21. 05. 2007, 19:40:21