Masarykova střední škola chemická

Kritéria přijímacího řízení v roce 2008/09 (pro první ročník 2009/10)

Žáci budou přijímáni ke studiu na základě výsledků předchozího studia.

Do hodnocení budou zahrnuty předměty:

matematika, fyzika, chemie, český jazyk, 1. cizí jazyk a přírodopis

za poslední dvě klasifikační období.

Z těchto předmětů se vypočte vážený aritmetický průměr:

a) Pro obor aplikovaná chemie:
dvojnásobná váha známek z chemie a matematiky (známka se do průměru započte dvakrát).

b) Pro obor technické lyceum:
dvojnásobná váha známek z matematiky a fyziky (známka se do průměru započte dvakrát).


Výsledný průměr bude snížen o:

0,20za studium na základní škole ve třídě s rozšířenou výukou matematiky nebo jazyků
0,20za studium na víceletých gymnáziích
0,10za 1.-5. místo v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiádě
0,05za účast v okresním kole matematické, fyzikální, chemické nebo biologické olympiády
0,01za změněnou pracovní schopnost

Každé snížení průměru lze uplatnit pouze jedenkrát.

Výsledný průměr bude zvýšen o:

0,20za každé snížení známky z chování za poslední dvě klasifikační období

Ke studiu budou přijati uchazeči s upraveným výsledným průměrem v profilových předmětech za poslední dvě klasifikační období nižším než 2,60.
Pokud tuto podmínku splní větší počet uchazečů, než jaká je kapacita oborů, rozhoduje o přijetí jejich pořadí při přijímacím řízení.Zde naleznete formulář pro výpočet upraveného průměru do přijímacího řízení

Ing. Jiří Zajíček
01. 10. 2008, 11:49:42